Pahlavi (Iran) Muhammad Reza Shah Pahlavi - 7,32 g - 1 Pahlavi Gold